2012. Hva synes folk om straffenivået? En empirisk undersøkelse

Leif Petter Olaussen, Universitetet i Oslo, Det Juridiske Fakultet, Institutt for kriminologi og retssosiologi

Stortinget skjerpet fengselsstraffene for voldspreget kriminalitet betydelig i 2010. De folkevalgte mente at dette var i samsvar med folks rettsfølelse. De hadde imidlertid ikke sørget for at det fantes en undersøkelse som kunne belyse hvilke oppfatninger folk hadde om straffenivået. Derfor er det grunnlag for tvil om straffeskjerpingens legitimitet. Boken Hva synes folk om straffenivået? En empirisk undersøkelse gjør rede for de mest omfattende undersøkelser som hittil er gjort av folks holdninger til straff i Norge. To tilfeldige utvalg av voksne er spurt om hvilken straff de selv ville gitt i seks alvorlige saker: vold mot partner, vold på gaten, voldtekt, kioskran, heroinsmugling og bankbedrageri, og hvilken straff de tror at domstolene ville gitt. Svarene blir sammenlignet med den straff som domstolene ville gitt før straffeskjerpingen i 2010. Da viser det seg at folk undervurderte domstolenes straffenivå sterkt, og de var mindre innstilt på å gi fengselsstraff enn domstolene var før straffeskjerpingen.

Copyright 2016, Ulla V. Bondeson Stiftelsen.