STADGAR

för

Ulla V Bondesons stiftelse

för rättssociologisk och kriminologisk forskning

§1

Stiftelsens firma skall vara Ulla V Bondesons stiftelse för rättssociologisk och kriminologisk forskning.

 §2

Stiftelsens ändamål skall vara att främja rättssociologisk och kriminologisk forskning i Norden, framförallt sådana verksamheter som bedrivs vid de svenska och danska universiteten i Stockholm, Lund och Köpenhamn. I första hand skall medel beviljas till behandlingsforskning, dvs studier av effekter av straff och behandling, inkl allmänhetens inställning till brott och straff. Replikationer av mina och motsvarande studier är önskvärda och ges prioritet.

I andra hand kan medel beviljas till annan rättssociologisk eller kriminologisk forskning. Medel kan tilldelas som stipendium för forskning, tryckningsbidrag och liknande. Stiftelsen anordnar en årlig gästföreläsning med inbjudan av en nordisk eller annan internationell vetenskapsman till minne av professor Ulla V. Bondeson och för kännedom om stiftelsen, gärna i samband med den årliga utdelningen.

§3

Av stiftelsens årliga avkastning skall - sedan skatter och förvaltningskostnader betalats – tio procent av den behållna avkastningen läggas till kapitalet. Återstoden av avkastningen skall användas för tillgodoseende av ovanstående ändamål. Under stiftelsens första två verksamhetsår har styrelsen dock rätt besluta att stiftelsens kapital får användas för samma ändamål.

§4

Styrelsen skall anlita en svensk bank för den ekonomiska förvaltningen av stiftelsens medel.

§5

Stiftelsens verksamhet skall ledas av en styrelse bestående av tre ordinarie ledamöter och två suppleanter, med huvudsaklig anknytning till svenska och danska universitet.

§6

Som ordinarie ledamöter till den första styrelsen utses professor Jerzy Sarnecki, Kriminologiska Institutionen vid Stockholms Universitet, professor Ditlev Tamm,  Center for Retskulturelle Studier, Juridisk Fakultet vid Köpenhamns Universitet, och forskningschef Britta Kyvsgaard,  Justitieministeriets Forskningskontor, Köpenhamn. Styrelsen utväljer två suppleanter, en svensk och en dansk forskningsrepresentant.

§7

Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö.

§8

Mandattiden för såväl ledamöter som suppleanter skall vara tre år i sänder, dock att då ledamöterna första gången utses, skall mandattiden vara tre, fyra respektive fem år. Ledamöterna får inte omväljas för mer än tre mandatperioder. Vid vakans utser styrelsen efterträdare.

§9

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt fastställer i övrigt sin förrättningsordning.

§10

Styrelsen är beslutsför när alla ledamöter och suppleanter är kallade i god tid och mer än hälften av ledamöterna, inkl ordförande eller vice ordförande, är närvarande.

§11

Som styrelsens beslut gäller den mening som biträdes av flertalet av de röstande och vid lika röstetal gäller ordförandes mening.

§12

Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll, där varje anslag redovisas med de motiveringar styrelsen ansett som avgörande.

§13

Stiftelsens stadgar må – med undantag för § 2 och denna paragraf – ändras genom beslut av stiftelsens styrelse. Vid sådant beslut gäller dock att samtliga styrelseledamöter skall vara närvarande och att styrelsen skall vara enig.

Copyright 2016, Ulla V. Bondeson Stiftelsen.