2014-2019. Ph.d.-projekt: Når lokalsamfundet rykker ind

Marie Herping Abrahamsen, Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

Et socialt forsøg med inddragelse af lokalområdet i et åbent fængsel

I Danmark benyttes det åbne fængsel som primære afsoningsform, og der har i nyere tid været opmærksomhed på, at lade indsatte tage del i livet uden for fængslet, hvilket sikrer, at fængselsmiljøet ikke er det eneste miljø, den indsatte er en del af. Hvor der har været et fokus på passagen udadtil, har det omvendte i begrænset omfang været tilfældet. Altså at omverdenen får mulighed for at tage del i livet i fængslet. Det er på trods af, at de få danske erfaringer peger i retning af, at det kan have positiv betydning for afsoningsmiljøet og tilbagefaldet til kriminalitet.

Med afsæt i de danske erfaringer med at lukke omverdenen ind i afsoningsmiljøet, har Marie Herping Abrahamsen som en del af sit ph.d.-projekt gennemført et socialt forsøg, hvor folk fra nærområdet har kunnet deltage i tre faste fritidsaktiviteter (rytmisk kor, debatter og yoga) i fængslet. Forsøget er foregået i den åbne afdeling af Statsfængslet på Søbysøgaard og har fundet sted i perioden fra august 2015 til januar 2016. Valget af aktiviteter er blevet bestemt i samarbejde med de indsattes talsmandsgruppe, og er foregået i de indsattes fritid.

Ph.d.-projektet er designet som et eksplorativt studie og baserer sig på et kvalitativt datagrundlag (deltagerobservation og interviews). I afhandlingen fokuseres der på deltagernes oplevelser (såvel indsatte som deltagere udefra), samt ikke mindst de muligheder og begrænsninger, der påvirker denne form for outside-in-aktiviteter.

---------------------------

Den førstnævnte artikels titel er på dansk 'Når omverdenen lukkes inden for i et åbent fængsel - de indsattes perspektiv', og den er blevet udgivet i Retfærd (41. årgang, nr. 1/160, 2018).

Den anden artikels titel er  'Duften af frihed i det åbne fængsel'. Den er offentliggjort i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (104. årgang, nr. 3, 2017).

Copyright 2016, Ulla V. Bondeson Stiftelsen.